Đăng ký tài khoản
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa tài khoản
Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 05:04 26/05/2017 (GMT+7)
Thông báo số 03

Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông báo kết quả kiểm tra sát hạch, kiểm tra xét tuyển và thi tuyển năm 2017

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 03

 

Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông báo kết quả kiểm tra sát hạch, kiểm tra xét tuyển và thi tuyển năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra sát hạch, kiểm tra xét tuyển:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

SBD

Đối tượng, vị trí tuyển dụng

TỔNG ĐIỂM

Ghi chú

I

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1

Hà Thị Thanh Hương

22.10.1981

1

Sát hạch; Phòng Pháp luật

23.2

 

2

Ngô Thị Thanh

05.7.1984

2

Sát hạch; Phòng Pháp luật

45.8

 

3

Chử Thị Kim Nhung

28.10.1991

3

Sát hạch; Phòng QHLĐ

35.2

 

II

BAN CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

4

Nguyễn Như Cương

15.12.1972

4

Sát hạch; Phòng Thi đua

44.2

 

5

Nguyễn Thanh Tùng

08.11.1987

5

Xét tuyển; Phòng Thi đua

45

 

III

BAN TÀI CHÍNH

6

Trần Văn Khải

15.9.1975

6

Xét tuyển; Trưởng ban QLDA

85

Đạt

7

Nguyễn Văn Lợi

25.3.1965

7

Xét tuyển; Phó Ban QLDA

66

Đạt

IV

BAN TUYÊN GIÁO

8

Nguyễn Ngọc Điệp

03.7.1987

8

Sát hạch; Ban Tuyên giáo

49.2

 

9

Trần Tố Hảo

29.4.1987

9

Xét tuyển; Ban Tuyên giáo

45.6

 

 

2. Kết quả thi tuyển: Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Nếu có vướng mắc các ứng viên liên hệ Hội đồng tuyển dụng để được xem xét giải quyết qua Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn theo số điện thoại: 04.39426071; Fax:04.38220466.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Trần Thanh Hải

 

Xem tệp đính kèm: thong_bao_so_3.pdf
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: