Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:35 15/07/2019 (GMT+7)
Phối hợp tổ chức hơn 25 nghìn cuộc đối thoại tại doanh nghiệp

Các cấp công đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Theo báo cáo chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2019, các CĐCS đã tham gia xây dựng 9.226 quy chế mới, sửa đổi, bổ sung 19.840 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với quy định mới; tổ chức 22.606 cuộc đối thoại định kỳ và 2.928 cuộc đối thoại đột xuất tại doanh nghiệp; có 98,48% số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị công chức, viên chức; 46,32% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt kết quả tích cực. Việc thí điểm thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp, ký kết thỏa ước lao động tâp thể tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn tiếp tục có chuyển biến.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động được duy trì. Hệ thống các Trung tâm và Văn phòng tư vấn pháp luật công đoàn đã tư vấn 13.129 vụ cho 36.398 lượt đoàn viên, người lao động; tham gia đại diện bảo vệ  người lao động tại Tòa án 739 vụ cho 1.013 người lao động; đại diện khởi kiện tại Tòa án 19 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 02 vụ tranh chấp lao động tập thể cho 1.019 người lao động với tổng số tiền bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cử cán bộ nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình công nhân, viên chức, lao động nhất là về những vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; đẩy mạnh tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động nhất là tại các doanh nghiệp đang chờ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn.

Đ.L

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: