Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 11:25 04/03/2020 (GMT+7)
“Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020. Chủ đề hoạt động năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Theo đó, năm 2020, các cấp công đoàn tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở với 7 nhóm vấn đề chủ yếu được định hướng: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm; Tăng cường thông tin tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

Nghị quyết đưa ra các chỉ tiêu:

1. Kết nạp mới 600.000 đoàn viên công đoàn.

2. Thành lập công đoàn cơ sở tại 1.688 doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên.

3. Giới thiệu 126.839 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thành lập mới 1.993 Ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

5. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 69.286 cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị người lao động tại 1.816 doanh nghiệp nhà nước và 19.449 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 1.807 doanh nghiệp nhà nước và  20.902 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

6. Thực hiện 1.009 cuộc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

7. Ký mới 2.261 bản thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

8. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng ở 2.120 doanh nghiệp.

9. Tổ chức Tháng Công nhân với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” ở 47.417 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

10. Có thêm 6.682 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

11. Có 1.248 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp. Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức kiểm tra tài chính tại 415 CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Nghị quyết đề ra bao gồm:

1. Triển khai chương trình toàn khóa theo kế hoạch; giám sát, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch, đề án đã được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ban hành. Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Triển khai bộ quy chuẩn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở. Xây dựng và triển khai kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công  đoàn Việt Nam. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Triển khai Đề án ứng dụng Văn phòng điện tử trong hệ thống tổ chức Công đoàn giai đoạn II. Đổi mới cách thức ban hành văn bản chỉ đạo theo hướng sát thực tiễn, phát huy tối đa ý kiến góp ý của các cấp công đoàn trong quá trình xây dựng văn bản và triển khai thực hiện.

2. Chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức Công đoàn. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chú trọng lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể theo hướng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, quan tâm chính sách đối với lao động nữ. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021. Chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động năm 2021 theo quy định pháp luật. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn. Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động; tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động. Tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động. Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm xây dựng Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động cấp Tổng Liên đoàn và ở một số địa phương phù hợp. Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc.

3. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Đánh giá kết quả Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” để hoàn thiện trong năm 2020. Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất, phấn đấu ký mới 375 thỏa thuận hợp tác. Sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ “Mái ấm Công đoàn” phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu xây dựng, sửa chữa 2.638 nhà Mái ấm công đoàn. Hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý Quỹ xã hội của Công đoàn. Nghiên cứu, hoàn thiện quy định quản lý chương trình, dự án tài chính vi mô của công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, thành tựu phát triển đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tổ chức đồng bộ các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, trọng tâm ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với người lao động tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" (2016 - 2020). Phối hợp với các ngành chức năng chủ động thông tin trên mạng xã hội của Công đoàn. Đổi mới căn bản hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội của tổ chức Công đoàn. Củng cố nâng cao chất lượng các trang facebook của 52 LĐLĐ tỉnh, thành phố; Xây dựng quy chế, tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 156 cán bộ phụ trách trang facebook của 52 LĐLĐ tỉnh, thành phố. Phấn đấu thành lập 223 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của chủ tịch công đoàn cơ sở. Tiến hành sắp xếp bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tổng công ty và tương đương. Hoàn thành cơ bản việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn; Phấn đấu nhập thông tin 6.836.319 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên. Đổi mới việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động các cấp công đoàn. Triển khai Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”  lần thứ II, năm 2020. Chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng về cơ cấu đại diện tổ chức Công đoàn trong cấp ủy mới.

6. Triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong công nhân, viên chức, lao động với chủ đề: Công nhân, viên chức, lao động cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” hướng trọng tâm vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020.

7. Tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai chế độ kế toán công đoàn xây dựng theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2020 theo hướng tập trung, không chồng chéo, chú trọng công tác kiểm tra tài chính cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của công đoàn cơ sở.

Nghị quyết yêu cầu, căn cứ chương trình công tác của Tổng Liên đoàn, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, nghiên cứu, cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình công tác của cấp mình, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai, đảm bảo đồng bộ, khả thi, định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

Đặng Lợi

 

 

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: