Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:19 25/02/2024 (GMT+7)
Thay đổi về mức lương cơ bản của giáo viên trong năm 2024

Với việc dự kiến tiến hành cải cách tiền lương từ 1.7.2024, mức lương cơ bản của giáo viên trường công lập sẽ chia làm 2 mốc trong năm 2024.

Hai mốc đối với lương cơ bản của giáo viên trông lập trong năm 2024 như sau:

Từ ngày 1.1-30.6.2024

Mức lương cơ bản giáo viên hiện nay là 1.800.000 đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

Từ ngày 1.7.2024

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu chủ trương bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm dựa trên nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Cơ cấu tiền lương của giáo viên theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với khu vực công được quy định như sau:

- Lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm 30% tổng quỹ lương)

- Tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về bảng lương giáo viên khi cải cách tiền lương.

https://laodong.vn/ban-doc/thay-doi-ve-muc-luong-co-ban-cua-giao-vien-trong-nam-2024-1307640.ldo

THỤC QUYÊN (T/H) - BÁO LAO ĐỘNG

In
Về đầu
Lượt truy cập: