Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 09:50 23/12/2020 (GMT+7)
Thi đua thúc đẩy năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động

Ngày 23/12, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã kí ban hành Kế hoạch số 81/KH-TLĐ phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021.

Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021.

Chủ đề của phong trào thi đua năm 2021 là: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

4. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025.

5. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo phương châm “tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phong trào thi đua được tổ chức thành 02 đợt:

- Đợt 1 (Từ tháng 01/2021 đến 30/6/2021): Tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền, quán triệt kết quả, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X – năm 2020. Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021.

 - Đợt 2 (Từ 01/7/2021 đến 31/12/2021): Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

Kế hoạch yêu cầu, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và điều kiện thực tiễn địa phương, ngành, đơn vị, lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ phù hợp gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trong đó, tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua có tính đặc trưng, điển hình của địa phương, ngành và cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19; chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần kiên trì, quyết liệt, sáng tạo với nỗ lực và quyết tâm cao nhất; thúc đẩy năng suất lao động, hiệu quả công tác gắn với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Các hoạt động thi đua hướng về cơ sở; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trực thuộc tổ chức tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã phát động.

Song song, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự lan toả trong hệ thống và toàn xã hội; quan tâm, cổ vũ các tập thể, cá nhân có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị…

ĐẶNG LỢI

 

 

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: