Trang chủ Tài liệu số
Tài liệu số
Tên tài liệu Danh mục
Mô tả Năm ban hành
Sắp xếp: Số dòng/trang:
Năm Danh mục Tên tài liệu
2017 Phần mềm Hướng dẫn thay mẫu ủy nhiệm chi theo TT 77/2017
2017 Tài liệu Tài liệu phục vụ Hội thảo ngày 21/7/2017 về góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội CĐVN lần thứ XII
2017 Tài liệu Tài liệu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X)
2017 Công văn Công văn số 707/TLĐ về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
2017 Hướng dẫn Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện
2017 Hướng dẫn Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở
2017 Tài liệu Tài liệu lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
2017 Tài liệu Tải tài liệu đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết BCH Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công quần chúng KCN, KCX".
2017 Phần mềm Tải đĩa phần mềm "Kế toán đơn vị sự nghiệp" phiên bản 08/05/2013
2017 Tài liệu Tài liệu Đề án VTVL
2017 Mẫu biểu Mẫu biểu tổng hợp Danh sách đăng ký làm thẻ đoàn viên công đoàn liên kết Vietinbank
2017 Tài liệu Hướng dẫn sửa đổi Điều lệ (tài liệu phục vụ họp ngày 9/2/17 của Ban Tổ chức TLĐ)
2017 Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN
2017 Tài liệu Mẫu file danh sách phát thẻ đoàn viên kế hoạch 56
2016 Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng Công đoàn
2016 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống CMS Cổng thông tin CĐVN
2016 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thông tin điều hành
2016 Tài liệu Công văn số 1394 /TLĐ V/v báo cáo phục vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới
2016 Tài liệu Phụ lục Thống kê cán bộ công đoàn cơ sở, kèm theo CV số 1394/TLĐ
2015 Phần mềm Phần mềm Kế toán công đoàn cấp trên cơ sở 2015 phiên bản unicode
In
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lượt truy cập: