Trang chủ Tài liệu số
Tài liệu số
Tên tài liệu Danh mục
Mô tả Năm ban hành
Sắp xếp: Số dòng/trang:
Năm Danh mục Tên tài liệu
2021 Hướng dẫn Cẩm nang thương lượng TULDTT
2019 Tài liệu Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động (Bản tin số 18 - Quý 1/2019)
2019 Kế hoạch Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2023
2019 Công văn Về kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử
2019 Tài liệu BÁO CÁO Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn
2019 Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)
2019 Công văn TỜ TRÌNH Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi
2017 Phần mềm Hướng dẫn thay mẫu ủy nhiệm chi theo TT 77/2017
2017 Tài liệu Tài liệu phục vụ Hội thảo ngày 21/7/2017 về góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội CĐVN lần thứ XII
2017 Tài liệu Tài liệu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X)
2017 Công văn Công văn số 707/TLĐ về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
2017 Hướng dẫn Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện
2017 Hướng dẫn Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở
2017 Tài liệu Tài liệu lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
2017 Tài liệu Tải tài liệu đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết BCH Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công quần chúng KCN, KCX".
2017 Phần mềm Tải đĩa phần mềm "Kế toán đơn vị sự nghiệp" phiên bản 08/05/2013
2017 Tài liệu Tài liệu Đề án VTVL
2017 Mẫu biểu Mẫu biểu tổng hợp Danh sách đăng ký làm thẻ đoàn viên công đoàn liên kết Vietinbank
2017 Tài liệu Hướng dẫn sửa đổi Điều lệ (tài liệu phục vụ họp ngày 9/2/17 của Ban Tổ chức TLĐ)
2017 Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN
In
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lượt truy cập: