Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 04:07 14/12/2019 (GMT+7)
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đăng tải bổ sung trên Cổng thông tin điện tử Báo cáo tổng kết thi hành Luật Công đoàn 2012; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để lấy ý kiến.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/12/2019

Ngày hết hạn: 10/01/2020

Ý kiến gửi về: Cổng thông tin điện tử hoặc email thoabt1976@gmail.comphannghiemlong@gmail.com

Xem tệp đính kèm: T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20UBTVQH%20H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20Lu%E1%BA%ADt%20C%C3%B4ng%20%C4%91o%C3%A0n%20(11_2019)%20(2)%20(1).doc B%C3%81O%20C%C3%81O%20%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20T%C3%81C%20%C4%90%E1%BB%98NG%20C%E1%BB%A6A%20LC%C4%90%20(1).doc B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%20LC%C4%90%20c%E1%BB%A7a%20TL%C4%90%20(4_2019)%20(1).doc
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: