Trang chủ Hỏi đáp

Công nhân hỏi - Công Đoàn trả lời

Gắn kết công nhân lao động với tổ chức công đoàn, cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp cho công nhân lao động những vấn đề thiết thực, đời sống.

Như tôi đước biết thì hàng năm người lao động được ngĩ 14 ngày phép . Hiện tại tôi đã đăng ký ngĩ được 4 ngày , nhưng khi tôi hỏi Chủ Tịch CĐCS nơi tôi làm về chính sách thì lại nói cuối năm số ngày CN chưa ngĩ phép sẽ không được hoàn tiền và cũng chẳng được cộng qua năm sau . Tôi cực kỳ bức xúc khi người đaiị diện cho tổ chức công nhân lại hành xử vô lý như vậy . Mong ý kiến phản hồi từ các đồng chí cấp trên !

Như tôi đước biết thì hàng năm người lao động được ngĩ 14 ngày phép . Hiện tại tôi đã đăng ký ngĩ được 4 ngày , nhưng khi tôi hỏi Chủ Tịch CĐCS nơi tôi làm về chính sách thì lại nói cuối năm số ngày CN chưa ngĩ phép sẽ không được hoàn tiền và cũng chẳng được cộng qua năm sau . Tôi cực kỳ bức xúc khi người đaiị diện cho tổ chức công nhân lại hành xử vô lý như vậy . Mong ý kiến phản hồi từ các đồng chí cấp trên !

Trả lời : <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> Chủ tich CĐCS trả lời c&ocirc;ng nh&acirc;n chưa nghỉ ph&eacute;p sẽ kh&ocirc;ng được ho&agrave;n tiền l&agrave; sai qui định. Luật lao động qui định r&otilde; về thanh to&aacute;n tiền lương những ng&agrave;y chưa nghỉ tại Điều 114 như sau :&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> 1. Người lao động do th&ocirc;i việc, bị mất việc l&agrave;m hoặc v&igrave; c&aacute;c l&yacute; do kh&aacute;c m&agrave; chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ng&agrave;y nghỉ hằng năm th&igrave; được thanh to&aacute;n bằng tiền những ng&agrave;y chưa nghỉ.</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> 2. Người lao động c&oacute; dưới 12 th&aacute;ng l&agrave;m việc th&igrave; thời gian nghỉ hằng năm được t&iacute;nh theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian l&agrave;m việc. Trường hợp kh&ocirc;ng nghỉ th&igrave; được thanh to&aacute;n bằng tiền.</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> C&aacute;c bạn c&oacute; thể gửi đơn l&ecirc;n Ph&ograve;ng lao động thương binh x&atilde; h&ocirc;i tại nơi c&oacute; trụ sở c&ocirc;ng ty để y&ecirc;u cầu giải quyết.</div>

Kính gửi: Ban biên tập Hiện tôi đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm, tôi có một số vấn đề liên quan đến chế độ đối với cán bộ Công đoàn (Không chuyên trách) như sau: Tại Điều 6, Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT có quy định các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban thanh tra nhân dân đều được giảm định mức giờ dạy theo tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/3/2016 của Bộ GD-ĐT chỉ quy định quy đổi ra giờ dạy đối với chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BHC công đoàn; bên cạnh đó tại Điều 5 của Thông tư 08 có nêu rõ Thông tư này thay thế Điều 6 của Thông tư 47. Vậy cho phép tôi được hỏi chế độ đối với chức danh: Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng ban nữ công. Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Kính gửi: Ban biên tập Hiện tôi đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm, tôi có một số vấn đề liên quan đến chế độ đối với cán bộ Công đoàn (Không chuyên trách) như sau: Tại Điều 6, Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT có quy định các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban thanh tra nhân dân đều được giảm định mức giờ dạy theo tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/3/2016 của Bộ GD-ĐT chỉ quy định quy đổi ra giờ dạy đối với chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BHC công đoàn; bên cạnh đó tại Điều 5 của Thông tư 08 có nêu rõ Thông tư này thay thế Điều 6 của Thông tư 47. Vậy cho phép tôi được hỏi chế độ đối với chức danh: Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng ban nữ công. Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Trả lời : <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> Đi&ecirc;̀u 6 của th&ocirc;ng tư 47/2014/TT-BGDDT đã h&ecirc;́t hi&ecirc;̣u lực, do đó chế độ giảm định mức giờ dạy, tiết dạy tại trường Cao đẳng sư phạm nơi bạn đang c&ocirc;ng tác c&acirc;̀n được &aacute;p dụng quy định tại khoản 4 Điều 3 của Th&ocirc;ng tư 08/2016/TT-BGDDT :&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> 4. Giảng vi&ecirc;n trường cao đẳng, học viện, trường đại học v&agrave; đại học</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> Đối với c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học, h&agrave;ng năm, Hiệu trưởng (Gi&aacute;m đốc) c&ugrave;ng với Ban chấp h&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n thống nhất phương &aacute;n quy định thời gian được sử dụng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n cho giảng vi&ecirc;n l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch đảm bảo ph&ugrave; hợp với nhiệm vụ của giảng vi&ecirc;n (giảng dạy, nghi&ecirc;n cứu khoa</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> học v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c) v&agrave; quy định về tự chủ của đơn vị. Nếu chọn phương &aacute;n giảm giờ nghi&ecirc;n cứu khoa học hoặc l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c thi theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật C&ocirc;ng đo&agrave;n. Nếu chọn phương &aacute;n giảm định mức giờ dạy th&igrave; theo quy định sau:</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> a) Giảng vi&ecirc;n l&agrave;m chủ tịch, ph&oacute; chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch được giảm 44 giờ dạy trong một năm học;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> b) Giảng vi&ecirc;n l&agrave;m ủy vi&ecirc;n ban chấp h&agrave;nh, tổ trưởng, tổ ph&oacute; tổ c&ocirc;ng đo&agrave;n kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch được giảm 22 giờ dạy trong một năm học.</div>

Tôi là nhân viên tại Công ty TNHH MTV TPĐL Việt I-Mei, ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm tại tháng 12 năm 2015. Công ty sa thải không lý do ngày 17/09/2016. Hiện tại tôi vẫn chưa nhận được sổ Bảo Hiểm và trả lời thắc về lý do sa thải dù đã gọi điện đến Công ty nhiều lần. Trường hợp trên tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi? Và tôi có được nhận đền bù gì từ phía Công ty hay không?

Tôi là nhân viên tại Công ty TNHH MTV TPĐL Việt I-Mei, ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm tại tháng 12 năm 2015. Công ty sa thải không lý do ngày 17/09/2016. Hiện tại tôi vẫn chưa nhận được sổ Bảo Hiểm và trả lời thắc về lý do sa thải dù đã gọi điện đến Công ty nhiều lần. Trường hợp trên tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi? Và tôi có được nhận đền bù gì từ phía Công ty hay không?

Trả lời : <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> Theo qui định, khi xử l&yacute; kỷ luật người LĐ th&igrave; người sử dụng LĐ &nbsp;phải chứng minh được lỗi của người LĐ, c&oacute; sự tham gia của đại diện tập thể LĐ, người LĐ phải c&oacute; mặt để tự b&agrave;o chữa hoặc nhờ luật sư, người kh&aacute;c b&agrave;o chữa, việc xử l&yacute; kỷ luật phải được lập th&agrave;nh bi&ecirc;n bản. Bạn c&oacute; thể y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty trả lời về căn cứ xử l&yacute; kỷ luật m&igrave;nh, v&agrave; dựa v&agrave;o Điều 126 về &aacute;p dụng h&igrave;nh thức sa thải để biết C&ocirc;ng ty l&agrave;m vậy c&oacute; đ&uacute;ng hay kh&ocirc;ng. &nbsp;Nếu thấy C&ocirc;ng ty l&agrave;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng qui định ph&aacute;p luật bạn c&oacute; thể khởi kiện ra T&ograve;a để đảm bảo quyền lợi của m&igrave;nh. Trường hợp C&ocirc;ng ty sa thải đ&uacute;ng ph&aacute;p luật th&igrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng được nhận trợ cấp n&agrave;o.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"> Luật lao động &nbsp;v&agrave; Luật BHXH cũng qui định tr&aacute;ch nhiệm của người sử dụng LĐ phải x&aacute;c nhận v&agrave; trả sổ BHXH v&agrave; c&aacute;c giấy tờ kh&aacute;c cho người LĐ &nbsp;trong thời hạn tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 30 ng&agrave;y . Nếu C&ocirc;ng ty cố t&igrave;nh kh&ocirc;ng b&agrave;n giao lại bạn c&oacute; thể l&agrave;m đơn khởi kiện ra T&ograve;a &aacute;n.</div>

Trong trường hợp viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập sinh con thứ 3 (không thuộc diện ưu tiên của chính sách KHHGĐ) thì Công đoàn cơ sở nên tham gia giải quyết như thế nào?

Trong trường hợp viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập sinh con thứ 3 (không thuộc diện ưu tiên của chính sách KHHGĐ) thì Công đoàn cơ sở nên tham gia giải quyết như thế nào?

Trả lời : <p> Căn cứ theo Ph&aacute;p Lệnh&nbsp; của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 06/2003/PL-UBTVQH11 ng&agrave;y 09/01/2003 về d&acirc;n số đ&atilde; qui định tại&nbsp; <strong>Điều 38. </strong>Xử l&yacute; vi phạm:</p> <p> &ldquo;1. Người n&agrave;o c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm c&aacute;c quy định của Ph&aacute;p lệnh n&agrave;y v&agrave; c&aacute;c quy định kh&aacute;c của ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n số th&igrave; t&ugrave;y theo t&iacute;nh chất, mức độ vi phạm m&agrave; bị xử l&yacute; kỷ luật, xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh hoặc bị truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự; nếu g&acirc;y thiệt hại th&igrave; phải bồi thường theo quy định của ph&aacute;p luật.&rdquo;</p> <p> Đồng thời theo quy định tại&nbsp;Điều 2 Nghị&nbsp;định số&nbsp;<a href="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;_page=1&amp;mode=detail&amp;document_id=93676">20/2010/NĐ-CP&nbsp;</a>ng&agrave;y 8/3/2010 quy định chi tiết thi h&agrave;nh Ph&aacute;p lệnh sửa&nbsp;đổi Điều 10 Ph&aacute;p lệnh D&acirc;n số&nbsp;v&agrave;&nbsp;Điều 1 Nghị&nbsp;định số&nbsp;<a href="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;_page=1&amp;mode=detail&amp;document_id=99494">18/2011/NĐ-CP&nbsp;</a>ng&agrave;y 17/3/2011 sửa&nbsp;đổi khoản 6 Điều 2 Nghị&nbsp;định số&nbsp;20/2010/NĐ-CP, th&igrave; những trường hợp sau đ&acirc;y kh&ocirc;ng vi phạm quy định chỉ được sinh một hoặc hai con theo Ph&aacute;p lệnh d&acirc;n số:</p> <p> 1. Cặp vợ&nbsp;chồng sinh con thứ&nbsp;ba, nếu cả&nbsp;hai hoặc một trong hai người thuộc d&acirc;n tộc c&oacute;&nbsp;số&nbsp;d&acirc;n dưới 10.000 người hoặc thuộc d&acirc;n tộc c&oacute;&nbsp;nguy cơ&nbsp;suy giảm số&nbsp;d&acirc;n (tỷ&nbsp;lệ&nbsp;sinh nhỏ&nbsp;hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo c&ocirc;ng bố ch&iacute;nh thức của Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư.</p> <p> 2. Cặp vợ&nbsp;chồng sinh con lần thứ&nbsp;nhất m&agrave;&nbsp;sinh ba con trở&nbsp;l&ecirc;n.</p> <p> 3. Cặp vợ&nbsp;chồng đ&atilde; c&oacute;&nbsp;một con đẻ, sinh lần thứ&nbsp;hai m&agrave;&nbsp;sinh hai con trở&nbsp;l&ecirc;n.</p> <p> 4. Cặp vợ&nbsp;chồng sinh lần thứ&nbsp;ba trở&nbsp;l&ecirc;n, nếu tại thời điểm sinh chỉ c&oacute; một con đẻ c&ograve;n sống, kể cả con đẻ đ&atilde; cho l&agrave;m con nu&ocirc;i.</p> <p> 5. Cặp vợ&nbsp;chồng sinh con thứ&nbsp;ba, nếu&nbsp;đ&atilde; c&oacute;&nbsp;hai con đẻ nhưng một hoặc cả&nbsp;hai con bị&nbsp;dị&nbsp;tật hoặc mắc bệnh hiểm ngh&egrave;o kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh di truyền, đ&atilde;&nbsp;được Hội&nbsp;đồng Gi&aacute;m&nbsp;định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương x&aacute;c nhận.</p> <p> 6. Cặp vợ&nbsp;chồng đ&atilde; c&oacute;&nbsp;con ri&ecirc;ng (con đẻ):</p> <p> a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đ&atilde; c&oacute;&nbsp;con ri&ecirc;ng (con đẻ);</p> <p> b) Sinh một con hoặc hai con trở&nbsp;l&ecirc;n trong c&ugrave;ng một lần sinh, nếu cả&nbsp;hai người đ&atilde; c&oacute;&nbsp;con ri&ecirc;ng (con đẻ). Quy định n&agrave;y kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho trường hợp hai người đ&atilde; từng c&oacute; hai con chung trở l&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c con hiện đang c&ograve;n sống.</p> <p> 7. Phụ&nbsp;nữ&nbsp;chưa kết h&ocirc;n sinh một hoặc hai con trở&nbsp;l&ecirc;n trong c&ugrave;ng một lần sinh.</p> <p> Như vậy, nếu c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức sinh con thứ 3 nằm ngo&agrave;i những trường hợp đặc biệt được sinh con thứ 3 theo qui định tr&ecirc;n được x&eacute;t l&agrave; đ&atilde; vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch D&acirc;n số.</p> <p> Hiện nay, c&oacute; một số Bộ, Ng&agrave;nh ban h&agrave;nh th&ocirc;ng tư, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n ở một số tỉnh đ&atilde; cụ thể h&oacute;a ch&iacute;nh s&aacute;ch D&acirc;n số theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết về ch&iacute;nh s&aacute;ch d&acirc;n số v&agrave; kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; h&igrave;nh thức xử l&yacute; kỷ luật đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức vi phạm sinh con thứ ba trở l&ecirc;n. Theo đ&oacute;, h&igrave;nh thức xử l&yacute; cụ thể đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức vi phạm được thực hiện theo Th&ocirc;ng tư của Bộ, Ng&agrave;nh hoặc Nghị quyết của Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Quyết định của UBND tỉnh nơi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p> Vậy n&ecirc;n, nếu vi&ecirc;n chức của đơn vị bạn sinh con thứ 3, l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n, bạn cần phải biết r&otilde; hiện nay Bộ, ng&agrave;nh, địa phương nơi bạn c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc cơ quan, đơn vị của bạn đ&atilde; c&oacute; quy định g&igrave; về c&aacute;c h&igrave;nh thức xử phạt với những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch d&acirc;n số hay kh&ocirc;ng? để tham mưu với l&atilde;nh đạo, cơ quan đơn vị, người c&oacute; thẩm quyền trong việc xử l&yacute; vi phạm tại cơ quan, đơn vị bạn.</p> <p> Ngo&agrave;i ra, nếu vi&ecirc;n chức tại đơn vị, cơ quan bạn người vi phạm l&agrave; đảng vi&ecirc;n, th&igrave; c&ograve;n phải thực hiện c&aacute;c h&igrave;nh thức xử phạt theo qui định của đảng cụ thể l&agrave; Quyết&nbsp;định số&nbsp;09-QĐ/TW ng&agrave;y 24/3/2011 của Bộ Ch&iacute;nh trị về xử l&yacute; kỷ luật Đảng vi&ecirc;n vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch d&acirc;n số, kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh. Theo quyết định n&agrave;y đảng vi&ecirc;n vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c) th&igrave; kỷ luật bằng h&igrave;nh thức khiển tr&aacute;ch; sinh con thứ 4 th&igrave; kỷ luật bằng h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o hoặc c&aacute;ch chức (nếu c&oacute; chức vụ); sinh con thứ 5 trở l&ecirc;n th&igrave; kỷ luật bằng h&igrave;nh thức khai trừ ra khỏi tổ chức Đảng.</p> <p> Ban Nữ c&ocirc;ng Tổng LĐLĐ VN</p>

Tôi được biết, ngoài tiền trợ cấp thai sản do BHXH chi trả thì người sinh con còn nhận được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở, vậy mức 1 lần này do ai chi trả.

Tôi được biết, ngoài tiền trợ cấp thai sản do BHXH chi trả thì người sinh con còn nhận được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở, vậy mức 1 lần này do ai chi trả.

Trả lời : <p> Theo qui định Điều 38 Luật Bảo hiểm x&atilde; hội năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nu&ocirc;i con nu&ocirc;i dưới 06 th&aacute;ng tuổi th&igrave; được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại th&aacute;ng lao động nữ sinh con hoặc th&aacute;ng người lao động nhận nu&ocirc;i con nu&ocirc;i. Trường hợp sinh con nhưng chỉ c&oacute; cha tham gia bảo hiểm x&atilde; hội th&igrave; cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại th&aacute;ng sinh con cho mỗi con. Số tiền trợ cấp 1 lần do BHXH chi trả.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>Ban Nữ c&ocirc;ng Tổng LĐLĐ VN</strong></p>

Nữ nhân viên trong thời gian thai sản (mang thai và nuôi con dưới 12 tháng) mà hợp đồng lao động hết hiệu lực thì công ty có quyền không ký tiếp hợp đồng không?

Nữ nhân viên trong thời gian thai sản (mang thai và nuôi con dưới 12 tháng) mà hợp đồng lao động hết hiệu lực thì công ty có quyền không ký tiếp hợp đồng không?

Trả lời : <p> Điều 36 Bộ luật Lao động qui định c&aacute;c trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:</p> <p> 1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật n&agrave;y (Khoản 6 Điều 192 qui định: Khi người lao động l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch đang trong nhiệm kỳ c&ocirc;ng đo&agrave;n m&agrave; hết hạn hợp đồng lao động th&igrave; được gia hạn hợp đồng lao động đ&atilde; giao kết đến hết nhiệm kỳ).</p> <p> 2. Đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc theo hợp đồng lao động.</p> <p> 3. Hai b&ecirc;n thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.</p> <p> 4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội v&agrave; tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật n&agrave;y.</p> <p> 5. Người lao động bị kết &aacute;n t&ugrave; giam, tử h&igrave;nh hoặc bị cấm l&agrave;m c&ocirc;ng việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản &aacute;n, quyết định c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật của To&agrave; &aacute;n.</p> <p> 6. Người lao động chết, bị To&agrave; &aacute;n tuy&ecirc;n bố mất năng lực h&agrave;nh vi d&acirc;n sự, mất t&iacute;ch hoặc l&agrave; đ&atilde; chết.</p> <p> 7. Người sử dụng lao động l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n chết, bị To&agrave; &aacute;n tuy&ecirc;n bố mất năng lực h&agrave;nh vi d&acirc;n sự, mất t&iacute;ch hoặc l&agrave; đ&atilde; chết; người sử dụng lao động kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n chấm dứt hoạt động.</p> <p> 8. Người lao động bị xử l&yacute; kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật n&agrave;y.</p> <p> 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật n&agrave;y.</p> <p> 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật n&agrave;y; người sử dụng lao động cho người lao động th&ocirc;i việc do thay đổi cơ cấu, c&ocirc;ng nghệ hoặc v&igrave; l&yacute; do kinh tế hoặc do s&aacute;p nhật, hợp nhất, chia t&aacute;ch doanh nghiệp, hợp t&aacute;c x&atilde;.</p> <p> Qui định ph&aacute;p luật như vậy, trường hợp tr&ecirc;n thuộc khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động hết hạn th&igrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; quyền kh&ocirc;ng k&yacute; tiếp hợp đồng lao động.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>Ban Nữ c&ocirc;ng Tổng LĐLĐ VN</strong></p>

Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không?

Công tác Thi đua, khen thưởng của Công đoàn có nên thực hiện cấp nào đề nghị khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng không?

Trả lời : <p style="text-align: justify;"> Ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế x&atilde; hội v&agrave; Thi đua khen thưởng rất cảm ơn sự quan t&acirc;m, chia sẻ của đồng ch&iacute; đối với hoạt động C&ocirc;ng đo&agrave;n n&oacute;i chung v&agrave; hoạt động của c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua, khen thưởng trong tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;"> Căn cứ với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 v&agrave; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; căn cứ Quy chế Khen thưởng của tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2014 v&agrave; c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua, khen thưởng, Ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế x&atilde; hội v&agrave; Thi đua, khen thưởng Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam xin được trả lời như sau: &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>1.</strong> <strong>Tại Khoản 3, Điều 67,</strong> Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi h&agrave;nh một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng v&agrave; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định:</p> <p style="text-align: justify;"> <strong><em>Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức ch&iacute;nh trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội được cấp từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước (căn cứ t&iacute;nh chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh thống nhất tỷ lệ cấp h&agrave;ng năm) v&agrave; từ nguồn đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức trong nước, ngo&agrave;i nước v&agrave; c&aacute;c nguồn thu hợp ph&aacute;p kh&aacute;c.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.<strong>Tại Khoản 2, </strong><strong>Điều 69</strong>, Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi h&agrave;nh một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng v&agrave; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định:</p> <p style="text-align: justify;"> <strong><em>Thủ trưởng cơ quan cấp n&agrave;o ra quyết định khen thưởng th&igrave; cấp đ&oacute; chịu tr&aacute;ch nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp m&igrave;nh quản l&yacute;.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> Nhưng h&agrave;ng năm Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n đ&atilde; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động tỉnh, th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng đo&agrave;n ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; tương đương, quy định cụ thể c&aacute;c khoản chi, nội dung chi v&agrave; định mức chi, trong đ&oacute; c&oacute; khoản chi cho hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua, khen thưởng. V&igrave; vậy cấp trực thuộc Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n đề nghị Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n khen thưởng th&igrave; cấp đ&oacute; chi tiền thưởng; c&aacute;c Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động tỉnh, th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng đo&agrave;n ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; tương đương sẽ quy định cụ thể c&aacute;c khoản chi cho c&aacute;c đơn vị thuộc cấp m&igrave;nh quản l&yacute; trực tiếp.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Theo đ&oacute;, tại Khoản 2, Điều 44</strong>, Quy chế Khen thưởng của tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1564/QĐ - TLĐ ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 12 năm 2014 quy định: &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Tiền thưởng k&egrave;m theo quyết định khen thưởng của Nh&agrave; nước v&agrave; của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n do cấp đề nghị khen thưởng chi.</p> <p style="text-align: justify;"> Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n chi tiền thưởng k&egrave;m theo Bằng lao động s&aacute;ng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh v&agrave; tiền thưởng cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được khen thưởng tại hội nghị tổng kết do Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;"> C&ocirc;ng đo&agrave;n Ng&agrave;nh Trung ương, C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty trực thuộc Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n khi quyết định khen thưởng cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n thuộc quyền quản l&yacute; trực tiếp của Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động tỉnh, th&agrave;nh phố th&igrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm chi tiền thưởng k&egrave;m theo quyết định khen thưởng cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"> Như vậy, Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam hiện đang thực hiện cấp n&agrave;o đề nghị khen thưởng th&igrave; cấp đ&oacute; chi tiền thưởng l&agrave; v&igrave; c&aacute;c l&yacute; do tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"> Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; trả lới của Ban CSKTXH&amp;TĐKT về c&acirc;u hỏi của đồng ch&iacute; Dương Tuấn Anh tại buổi giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Đo&agrave;n Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n với c&ocirc;ng nh&acirc;n, lao động cả nước ng&agrave;y 28/7/2016.</p> <p style="text-align: justify;"> Tr&acirc;n trọng!</p> <p style="text-align: right;"> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế x&atilde; hội v&agrave; Thi đua khen thưởng &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p>

Thực trạng công đoàn các cấp đang thực hiện rất nhiều nội dung tuyên truyền không gắn với quan hệ lao động và việc thực hiện cũng còn mang tính hình thức. Định hướng của tổ chức công đoàn trong thời gian tới về nhiệm vụ này như thế nào?

Thực trạng công đoàn các cấp đang thực hiện rất nhiều nội dung tuyên truyền không gắn với quan hệ lao động và việc thực hiện cũng còn mang tính hình thức. Định hướng của tổ chức công đoàn trong thời gian tới về nhiệm vụ này như thế nào?

Trả lời : <p style="margin-right:-2.25pt;"> Vấn đề bạn n&ecirc;u l&agrave; đ&uacute;ng nhưng chưa đầy đủ. C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của tổ chức c&ocirc;ng đo&agrave;n bao gồm nhiều&nbsp; nội dung, như: tuy&ecirc;n truyền đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật như: Bộ Luật Lao động, Luật C&ocirc;ng đo&agrave;n, Luật BHYT, BHXH...; tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; hoạt động c&ocirc;ng đo&agrave;n; x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a cơ sở trong CNVCLĐ; gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp cho người lao động...</p> <p style="margin-right:-2.25pt;"> V&igrave; vậy, tuy&ecirc;n truyền gắn với quan hệ lao động chỉ l&agrave; 1 trong những nội dung tr&ecirc;n.</p> <p style="margin-right:-2.25pt;"> - Việc thực hiện c&ograve;n mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức trong thời gian qua l&agrave; đ&uacute;ng v&igrave; tuy&ecirc;n truyền chưa đến được với số đ&ocirc;ng người lao động. Vấn đề n&agrave;y Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n đ&atilde; v&agrave; đang chỉ đạo cần x&aacute;c định v&agrave; ph&acirc;n định r&otilde; đối tượng tuy&ecirc;n truyền; c&oacute; sự ph&acirc;n cấp để c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền thiết thực hơn.</p> <p> Thời gian tới, c&ocirc;ng đo&agrave;n sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục theo hướng c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, xuất ph&aacute;t từ thực tiễn cơ sở, tại cơ sở v&agrave; gắn với nhu cầu của người lao động.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&acirc;n Trọng!</p> <p> <strong>Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tổng LĐLĐ VN</strong></p>

Cho tôi hỏi 2 câu: 1. BCH Công đoàn cơ sở có được quyền mở tài khoản của BCH tại Ngân hàng hay không? 2. Nếu công đoàn hoạt động nhiều, sử dụng hết phần trích lại của Công đoàn phí, Kinh phí công đoàn và các khoản thu khác, do vậy các khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm của Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở không còn, không chi các khoản này vậy có sai không?

Cho tôi hỏi 2 câu: 1. BCH Công đoàn cơ sở có được quyền mở tài khoản của BCH tại Ngân hàng hay không? 2. Nếu công đoàn hoạt động nhiều, sử dụng hết phần trích lại của Công đoàn phí, Kinh phí công đoàn và các khoản thu khác, do vậy các khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm của Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở không còn, không chi các khoản này vậy có sai không?

Trả lời : <p> Theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 3 năm 2014 của Đo&agrave;n Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n, C&aacute;c đơn vị kế to&aacute;n c&ocirc;ng đo&agrave;n được mở t&agrave;i khoản tiền gửi tại Ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc Kho bạc Nh&agrave; nước để quản l&yacute; thu, chi t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n. Đối với c&aacute;c đơn vị c&oacute; số thu, chi t&agrave;i ch&iacute;nh kh&ocirc;ng lớn c&oacute; thể sử dụng t&agrave;i khoản của chuy&ecirc;n m&ocirc;n để quản l&yacute; thu, chi t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n.</p> <p style="margin-right:1.35pt;"> C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở được sử dụng 66% (Từ năm 2016, mỗi năm tăng 1% để đạt mức 75%). Số thu kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n, 60% số thu đo&agrave;n ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n, 100% số thu kh&aacute;c của đơn vị.</p> <p> Ph&acirc;n bổ nguồn thu kinh ph&iacute;, đo&agrave;n ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở được sử dụng cho c&aacute;c khoản, mục chi: Chi lương, phụ cấp c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch v&agrave; phụ cấp c&aacute;n bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n kh&ocirc;ng qu&aacute; 30%. Nếu chi kh&ocirc;ng hết th&igrave; được chuyển sang chi cho c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c. Trong trường hợp thiếu, c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở phải xem x&eacute;t giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cỏn bộ c&ocirc;ng đo&agrave;n cho ph&ugrave; hợp với nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh được ph&acirc;n bổ. Trường hợp BCH CĐCS kh&ocirc;ng chi c&aacute;c khoản phụ cấp n&agrave;y cho c&aacute;n bộ CĐCS l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>Ban T&agrave;i ch&iacute;nh Tổng LĐLĐ</strong></p>

Phí trích giữ lại 32% của doanh nghiệp quá cao. Đối với những DN hoạt động tốt, không có tranh chấp giữa người lao động và chủ DN, công đoàn nên trích khoản này để thưởng lại.

Phí trích giữ lại 32% của doanh nghiệp quá cao. Đối với những DN hoạt động tốt, không có tranh chấp giữa người lao động và chủ DN, công đoàn nên trích khoản này để thưởng lại.

Trả lời : <p style="text-align: justify;"> Theo Luật C&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2012 v&agrave; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết về t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n, mức đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quy định thống nhất l&agrave; 2% tổng quỹ tiền lương l&agrave;m căn cứ đ&oacute;ng Bảo hiểm X&atilde; hội (BHXH) của người lao động.</p> <p style="text-align: justify;"> Theo Quyết định số 270 /QĐ-TLĐ&nbsp; ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 03 năm 2014 của Đo&agrave;n Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n, 60% tổng số thu đo&agrave;n ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; 100% tổng số thu kh&aacute;c của đơn vị. Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n sẽ bổ sung, sửa đổi quy định về ph&acirc;n phối nguồn thu t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n, tăng tỷ lệ kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở được sử dụng theo hướng từ năm 2016, mỗi năm tăng 1% để đạt mức 75%. Như vậy phần kinh ph&iacute; v&agrave; đo&agrave;n ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở được để lại để chăm lo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n người lao động theo quy định của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n, chứ kh&ocirc;ng phải doanh nghiệp được giữ lại.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>Ban T&agrave;i ch&iacute;nh Tổng LĐLĐ</strong></p>

Tôi là chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp FDI. Tôi xin hỏi các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN về kinh phí công đoàn. Theo luật công đoàn 2012, hàng tháng doanh nghiệp phải trích 2%/ tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thực tế doanh nghiệp thực hiện chưa đồng bộ? Tổng liên đoàn có giải pháp phối hợp với các cơ quan ngang bộ để thực hiện không? như Tổng cục Thuế, Hải quan? Doanh nghiệp luôn nói rằng 2% là quá cao, vì doanh nghiệp còn nhiều chi phí khác, Quan điểm của Tổng LĐLĐVN?

Tôi là chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp FDI. Tôi xin hỏi các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN về kinh phí công đoàn. Theo luật công đoàn 2012, hàng tháng doanh nghiệp phải trích 2%/ tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thực tế doanh nghiệp thực hiện chưa đồng bộ? Tổng liên đoàn có giải pháp phối hợp với các cơ quan ngang bộ để thực hiện không? như Tổng cục Thuế, Hải quan? Doanh nghiệp luôn nói rằng 2% là quá cao, vì doanh nghiệp còn nhiều chi phí khác, Quan điểm của Tổng LĐLĐVN?

Trả lời : <p> Từ năm 2013, thực hiện Luật C&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2012 mức đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quy định thống nhất l&agrave; 2% tổng quỹ tiền lương l&agrave;m căn cứ đ&oacute;ng Bảo hiểm X&atilde; hội (BHXH) của người lao động. Quy định l&agrave; thực hiện thống nhất, nếu doanh nghiệp thực hiện chưa đ&uacute;ng mức tr&iacute;ch l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định.</p> <p> Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp với Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh x&acirc;y dựng tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 21/11/2013 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết về t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n. Năm 2014, Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n đ&atilde; k&yacute; Quy chế phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c với Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh theo đ&oacute; c&aacute;c cấp c&ocirc;ng đo&agrave;n phối hợp với cơ quan thuế c&ugrave;ng cấp trong việc tuy&ecirc;n truyền, cung cấp th&ocirc;ng tin, kiểm tra - thanh tra đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n (số 1822/QCPH/BTC-TLĐ ng&agrave;y 2/12/2014);&nbsp; Phối hợp với Bộ Lao động tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ k&yacute; ban h&agrave;nh Nghị định số 88/2015/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh vi phạm Luật Lao động trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c Điều khoản về xử phạt vi phạm Luật c&ocirc;ng đo&agrave;n về đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n; K&yacute; quy chế phối hợp với T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n tối cao về khởi kiện v&agrave; x&eacute;t xử doanh nghiệp vi phạm ph&aacute;p luật c&ocirc;ng đo&agrave;n về đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n.</p> <p> - Đối với doanh nghiệp trong nước n&oacute;i chung, mức đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n kh&ocirc;ng thay đổi, nhưng số kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n phải đ&oacute;ng t&iacute;nh theo quỹ tiền lương l&agrave;m căn cứ đ&oacute;ng BHXH, thấp hơn so với theo quỹ lương phải trả.</p> <p> - Đối với doanh nghiệp FDI, số kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n phải đ&oacute;ng từ năm 2013 theo lương BHXH tăng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể so với số kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n phải đ&oacute;ng theo quỹ tiền lương phải trả; thậm ch&iacute; c&oacute; doanh nghiệp FDI, số kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n phải đ&oacute;ng theo mức hiện nay thấp hơn số kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n phải đ&oacute;ng theo mức 1% quỹ tiền lương phải trả.</p> <p> Như vậy &yacute; kiến của doanh nghiệp về mức đ&oacute;ng kinh ph&iacute; c&ocirc;ng đo&agrave;n hiện nay qu&aacute; cao l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở.</p> <p style="text-align: right;"> <strong>Ban T&agrave;i ch&iacute;nh Tổng LĐLĐ</strong></p>

Theo Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: Người sử dụng lao động phải trích 1% quỹ lương BHXH để nộp vào quỹ tai nạn lao động. Như vậy, đối với người lao động làm việc tại 2 công ty khác nhau thì cả hai công ty đều phải trích 1% quỹ lương BHXH để nộp vào quỹ tai nạn lao động cho người lao động?

Theo Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: Người sử dụng lao động phải trích 1% quỹ lương BHXH để nộp vào quỹ tai nạn lao động. Như vậy, đối với người lao động làm việc tại 2 công ty khác nhau thì cả hai công ty đều phải trích 1% quỹ lương BHXH để nộp vào quỹ tai nạn lao động cho người lao động?

Trả lời : <p> Khoản 2 Điều 43 Luật ATVSLĐ quy định &ldquo;Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động th&igrave; người sử dụng lao động phải đ&oacute;ng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đ&atilde; giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm x&atilde; hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp th&igrave; người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguy&ecirc;n tắc đ&oacute;ng, hưởng do Ch&iacute;nh phủ quy định&rdquo;.</p> <p style="text-align: right;"> Ban Quan hệ lao động TLĐ</p>

Đặt câu hỏiLượt truy cập: