Trang chủChuyên đềTuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 02:27 12/03/2021 (GMT+7)
Tổng LĐLĐVN hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 12/3/2021, Tổng LĐLĐVN ban hành Hướng dẫn 18/HD-TLĐ về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua sơ kết nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn trong những năm tiếp theo. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị.

Nội dung sơ kết bao gồm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động của công đoàn các cấp, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong sơ kết, đánh giá được việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, đánh giá kết quả triển khai học tập chuyên đề hàng năm, toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương và việc cụ thể hóa thành các chuyên đề riêng, hướng dẫn riêng của Công đoàn các cấp, cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động quan tâm. Kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05…

Qua đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Đảng, với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

ĐẶNG LỢI

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: