Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 10:44 17/11/2020 (GMT+7)
NHIỀU HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG MỚI GẮN VỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Ngày 16/11/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 76/KH-TLĐ thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”.

Theo đó nhiệm vụ chung của các cấp công đoàn là cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác thi đua, khen thưởng trong chương trình công tác hằng năm và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo tinh thần đổi mới, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Hằng năm, tổ chức hội nghị giao ban (chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung) về công tác thi đua, khen thưởng từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; tổ chức tọa đàm, trao đổi các chuyên đề về kinh nghiệm, điển hình thi đua trong nội dung sinh hoạt của các cụm, khối thi đua; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Cùng với đó, chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả; kiểm điểm, xử lý những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu không chỉ đạo thực hiện hoặc thực hiện không đúng Nghị quyết và các yêu cầu của công đoàn cấp trên…

Đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:  Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoặc Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, ngành, trong đó cần xác định rõ: trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở; nhiệm vụ thi đua - gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn và cụ thể hóa triển khai các phong trào thi đua của Chính phủ và Tổng Liên đoàn, xác định rõ các chỉ tiêu thi đua, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua cho từng loại hình tổ chức công đoàn: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Xây dựng cơ chế, ưu tiên các nguồn lực, tập trung phát triển phong trào thi đua khối các doanh nghiệp. Nghiên cứu, đa dạng hóa phương thức tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, điều kiện tiếp cận thông tin của từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng…

Đối với công đoàn cơ sở: Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, cần xác định rõ mục tiêu nội dung, biện pháp tổ chức vận động theo nhóm đối tượng tham gia phong trào thi đua, nội dung thi đua phù hợp với đối tượng. Tập trung nắm bắt, rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và khen thưởng đột xuất. Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp cần nghiên cứu và chủ động đề xuất với chủ sử dụng lao động có nhiều hình thức khen thưởng mới gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thương lượng để đưa vào thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế đơn vị, doanh nghiệp việc thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp từ các phong trào thi đua...

ĐẶNG LỢI

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: