Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 03:45 22/05/2023 (GMT+7)
BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung là chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; về công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với CNVCLĐ; công đoàn giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong tổ chức công đoàn.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác xây dựng chính sách, pháp luật

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật Công đoàn và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, tập trung là chính sách, pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; các chiến lược, đề án, kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật lĩnh vực công pháp, tư pháp quốc tế; các công ước, khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến tổ chức công đoàn.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu tham gia góp ý đối với dự thảo nghị quyết, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan chức năng gửi xin ý kiến.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại hội đồng Tiền lương Quốc gia.

 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật; giám sát, phản biện xã hội

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết công tác thi hành pháp luật trong tổ chức công đoàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc và trực tiếp tiến hành công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội ở cấp Tổng Liên đoàn; hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả giám sát, phản biện xã hội trong toàn hệ thống công đoàn.

c) Công tác pháp chế, rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hệ thống văn bản

- Chủ trì thẩm định dự thảo các văn bản theo Quyết định số 1266/QĐ –TLĐ ngày 28/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về công tác thẩm định văn bản của Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành.

- Thực hiện pháp điển hệ thống văn bản pháp luật và cập nhật dữ liệu quốc gia về pháp luật.

d) Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng.

- Chủ trì phối hợp với các ban và đơn vị liên quan tham mưu với Thường trực Đoàn Chủ tịch và Thủ trưởng cơ quan về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Công đoàn và cơ quan Tổng Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

đ) Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

- Phối hợp với Ban Đối ngoại thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo phân công của Thường trực Đoàn Chủ tịch và quy định của pháp luật.

 - Giúp Đoàn Chủ tịch trong việc đàm phán hoặc tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại, thỏa thuận quốc tế… do cấp có thẩm quyền phân công.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nước ta tham gia  nhiều các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là mối quan hệ và các vấn đề liên quan đến tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

e) Công tác tham mưu về phát triển việc làm và bảo đảm việc làm bền vững

- Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về việc làm; hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm; bảo đảm việc làm tốt hơn và bền vững; bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; về công đoàn vận động, hỗ trợ người lao động học nghề, nâng cao trình độ hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, công việc.

- Tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo dõi, quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật.

g) Công tác quản lý khoa học - công nghệ của tổ chức Công đoàn

- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

- Giúp Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch theo dõi, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ trong tổ chức Công đoàn.

- Tham mưu hướng dẫn các ban, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ 5 năm, hằng năm và nghiệp vụ quản lý khoa học - công nghệ.

- Tham mưu việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổ chức Công đoàn.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động khoa học - công nghệ và tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.

h) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính sách, pháp luật cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính sách, pháp luật; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hằng năm được phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo quản lý

Ban Chính sách - Pháp luật có trưởng ban và 02 phó trưởng ban.

Trưởng ban: 

ĐT CQ: 39421607

DĐ: 

Phó trưởng ban: Vũ Hồng Quang

ĐT CQ: 39423270

DĐ: 0989199679

Phó trưởng ban: Lê Đình Quảng

ĐT CQ: 38220712

DĐ: 0986727818

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: