Trang chủGiới thiệuLịch sử CĐVN
Lịch sử CĐVN
Công đoàn ca 4/22/2016 2:25:25 AM

Bình minh đã lên rồi trên khắp non sông. Kết đoàn toàn dân cùng công nhân lao động. ...

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 1) 4/22/2016 2:30:49 AM

Trước thế kỉ XV, Việt Nam chưa có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công, thương nghiệp và kinh tế hàng hoá, nhưng đã có tầng lớp thợ thủ công. ..

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 2) 4/22/2016 2:30:09 AM

Vừa ra đời, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, Công hội đỏ vẫn tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức CNLĐ liên tục đấu tranh chống áp bức bóc lột...

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 3) 4/22/2016 2:29:33 AM

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng, ngày 20/6/1946, Hội nghị Cán bộ công đoàn cứu quốc toàn quốc đã quyết định đổi tên“Hội công nhân cứu quốc” thành “Công đoàn”...

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 4) 4/22/2016 2:28:51 AM

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đã nhanh chóng bắt tay tiến hành khôi phục kinh tế.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 5) 4/22/2016 2:28:16 AM

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi đã mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cả nước cùng dựng xây chủ nghĩa xã hội. Tình hình đó tác động mạnh mẽ đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (phần 6) 4/22/2016 2:27:36 AM

Đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế nhằm phát huy những năng lực và giải phóng tiềm năng sẵn có do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề xướng đã làm chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn xã hội nói chung và trong hoạt động công đoàn nói riêng.

Huy hiệu CĐVN 4/22/2016 2:26:37 AM

Giai đoạn mới của cách mạng đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những nhiệm vụ lịch sử mới. Giai cấp công nhân đang cùng toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược:..

Khái lược về lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyến Đức Cảnh 4/22/2016 2:24:03 AM

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội 4/22/2016 1:09:10 AM

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2016, tạo tiền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 14.4.2016

Xem theo ngày
  • 1
Lượt truy cập: