Giới thiệu
Danh sách Ban Chấp hành Khóa XII 9/4/2019 1:36:32 PM

Danh sách Ban Chấp hành Khóa XII

Lịch sử CĐVN
4/22/2016 1:09:10 AM Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2016, tạo tiền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 14.4.2016

Chức năng, nhiệm vụ TLĐ
6/6/2016 1:07:16 AM Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TLĐLĐ VN

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội...

Đoàn chủ tịch TLĐ
9/4/2019 1:28:21 PM Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Cơ quan TLĐ
6/8/2016 3:52:36 AM GIỚI THIỆU CƠ QUAN TỔNG LIÊN ĐOÀN

Cán bộ bầu cử; cán bộ bổ nhiệm; chuyên viên; cán sự; công nhân, nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định của Tổng Liên đoàn. Các ban được nhận cán bộ, chuyên viên để thay thế người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác.

LĐLĐ các tỉnh, TP
6/8/2016 7:58:22 AM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH AN GIANG

Địa chỉ cơ quan : Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang Điện thoại : 076. 852877 Fax: 076.859621 Địa chỉ Email: ldld@angiang.gov.vn

Lượt truy cập: