Giới thiệu
Danh sách Ban Chấp hành TLĐ Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028 12/8/2023 11:11:31 AM

Danh sách Ban Chấp hành TLĐ Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028

Lịch sử CĐVN
4/22/2016 1:09:10 AM Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2016, tạo tiền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 14.4.2016

Chức năng, nhiệm vụ TLĐ
6/6/2016 1:07:16 AM Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TLĐLĐ VN

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội...

Đoàn chủ tịch TLĐ
12/8/2023 11:00:00 AM Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Cơ quan TLĐ
3/9/2022 5:04:13 PM BAN TUYÊN GIÁO

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; công tác báo chí, xuất bản; xây dựng giai cấp công nhân, lịch sử Công đoàn; xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của công đoàn.

LĐLĐ các tỉnh, TP
6/8/2016 7:58:22 AM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH AN GIANG

Địa chỉ cơ quan : Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang Điện thoại : 076. 852877 Fax: 076.859621 Địa chỉ Email: ldld@angiang.gov.vn

Lượt truy cập: