Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 04:58 10/02/2023 (GMT+7)
BAN NỮ CÔNG

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật, trong hoạt động công đoàn; vấn đề vì sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động và công tác dân số, gia đình, trẻ em.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác giới của tổ chức công đoàn

- Nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan về công tác vận động nữ CNVCLĐ; các vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng trong nữ CNVCLĐ; hướng dẫn, theo dõi việc triển khai phong trào thi đua mang tính đặc thù giới trong hệ thống công đoàn.

- Tham mưu theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề nghiệp vụ công tác nữ công trong hệ thống công đoàn. Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu về nghiệp vụ công tác nữ công.

- Tham mưu, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác nữ công. Tổng hợp tình hình nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công báo cáo Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

b) Công tác lao động nữ của tổ chức công đoàn

- Nghiên cứu, đề xuất phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức, cơ quan liên quan nghiên cứu tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân số, gia đình, trẻ em. 

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các hoạt động về Dân số - SKSS, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo cho con CNVCLĐ.

c) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác nữ công cho các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nữ công; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Nữ công có trưởng ban và 02 phó trưởng ban.

 

Trưởng ban: Đỗ Hồng VânDĐ: 092066059

DĐ: 092066059

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Nhung

DĐ: 0915089997

 

Phó trưởng ban: Trần Thu Phương

 

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: