Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 04:59 10/02/2023 (GMT+7)
BAN TỔ CHỨC

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác tổ chức cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn, bảo vệ chính trị nội bộ trong tổ chức Công đoàn; phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Tham mưu, theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện thí điểm về mô hình tổ chức, nội dung nhiệm vụ mới, chưa có trong quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn kiểm tra tình hình, kết quả thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b) Công tác tổ chức bộ máy và biên chế

- Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, bộ máy, biên chế Cơ quan Tổng Liên đoàn, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của ban chấp hành công đoàn các cấp và các đơn vị sự nghiệp của công đoàn.

- Giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thẩm định các đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của tổ chức công đoàn theo thẩm quyền được phân cấp.

- Giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tham gia xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến tổ chức, bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị khi có yêu cầu.

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình biên chế và thu nhập; tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan công đoàn các cấp, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đề xuất công tác quản lý biên chế theo phân cấp. Tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công đoàn.

c) Công tác đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai thí điểm đổi mới nội dung, phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Giúp Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tham gia xây dựng văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng, nâng cấp, quản lý, khai thác và hướng dẫn các cấp công đoàn vận hành phần mềm quản lý đoàn viên; theo dõi, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên, thẻ đoàn viên công đoàn.

- Tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, giải pháp phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn; công đoàn giam gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các quy định, hướng dẫn đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình công đoàn cơ sở.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển đoàn viên và quản lý đoàn viên; công đoàn cơ sở.

d) Công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ công đoàn

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ ở Cơ quan Tổng Liên đoàn và cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị sự nghiệp, kinh tế của hệ thống công đoàn.

- Giúp Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn theo nhiệm kỳ; tham mưu công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra khi khuyết. Giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thẩm định, theo dõi, công nhận ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh của ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng quy định về tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; thẩm định, đề xuất khen thưởng Kỷ niệm chương; phối hợp đề xuất khen thưởng bậc cao, công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương, Huy chương...

- Hướng dẫn, quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; tham mưu thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo phân cấp.

- Trực tiếp quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tổng Liên đoàn; các chức danh lãnh đạo công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp công đoàn thuộc thẩm quyền quản lý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn theo phân cấp và cán bộ, công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn; cung cấp thông tin về cán bộ, công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ, đã nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc theo quy định; theo dõi, tham gia đề xuất thực hiện chính sách chăm lo cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng Liên đoàn.

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Cơ quan Tổng Liên đoàn.

- Tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo về công tác cán bộ, chính sách cán bộ theo quy định.

đ) Công tác đào tạo bồi dưỡng

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành các chủ trương, nghị quyết, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công đoàn.

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các ban, đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt; Chủ trì thẩm định, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt chương trình khung đào tạo cho các chức danh cán bộ trong hệ thống công đoàn; tham mưu, triển khai các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chung cho cán bộ công đoàn.

- Tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quản lý các các cơ sở giáo dục đại học.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh hoặc kiến thức chung từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và các nguồn tài trợ khác theo quy định; rà soát, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định cử cán bộ đi dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với đơn vị có cán bộ đi đào tạo, cơ sở đào tạo quản lý, theo dõi cán bộ của Tổng Liên đoàn được cử đi đào tạo dài hạn tập trung ở trong nước và nước ngoài; đề xuất với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc bố trí công tác sau khi cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo; tham mưu thực hiện chính sách đối với cán bộ đi học theo quy định.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

e) Công tác văn phòng của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn.

 

- Tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, văn bản đến của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn; chuẩn bị các nội dung, tài liệu, dự thảo văn bản, trình xin ý kiến Đảng đoàn; ghi biên bản các cuộc họp của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, quản lý con dấu của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn.

- Dự thảo các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản, thông báo kết luận, nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, gửi các tổ chức, cá nhân theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan về việc triển khai thực hiện các văn bản, kết luận của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn Tổng Liên đoàn giao.

g) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cho các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp hạn chế tác động của việc thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đối với Công đoàn Việt Nam.

- Phối hợp để tham mưu việc sắp xếp, xử lý cán bộ, lao động dôi dư khi sắp xếp các đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức công đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Tổ chức có trưởng ban và 04 phó trưởng ban (01 phó trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng Đảng đoàn). Ngoài ra, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn có thể bố trí Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn kiêm nhiệm.

Trưởng ban: Tống Văn Băng

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Duy Vũ

ĐT CQ: 3.9422776

DĐ: 0983607964

Phó trưởng ban: Nguyễn Ngọc Sơn

ĐTCQ: 39423185

DĐ: 0915575585

Phó trưởng ban: Nguyễn Hiệp Thương

 

ĐTCQ:

DĐ: 0984821975

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: