Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 05:04 09/03/2022 (GMT+7)
BAN TUYÊN GIÁO

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; công tác báo chí, xuất bản; xây dựng giai cấp công nhân, lịch sử Công đoàn; xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của công đoàn.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tuyên truyền

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận trong CNVCLĐ và dư luận xã hội liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; phân tích những âm mưu, thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, kịp thời báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý. Tham mưu công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vị trí, vai trò, truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam trong hệ thống tổ chức Công đoàn.

- Nghiên cứu, tham mưu nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn; Tham mưu xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt.

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và Công đoàn; biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân.

- Nghiên cứu, tham mưu nội dung và giải pháp Công đoàn Việt Nam tham gia xây dựng giai cấp công nhân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân; sưu tầm, biên soạn lịch sử Công đoàn Việt Nam.

- Tham mưu, theo dõi, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong  hoạt động báo chí, xuất bản của hệ thống Công đoàn.

- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn tổ chức tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

- Trực tiếp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam và các phương tiện truyền thông mới. Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức xây dựng, quản lý các trang mạng xã hội của tổ chức công đoàn; theo dõi, phản bác các luận điểm sai trái về tổ chức Công đoàn Việt Nam trên mạng xã hội.

- Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức triển khai xây dựng đội ngũ báo cáo viên, “cán bộ, công nhân nòng cốt”, cộng tác viên dư luận xã hội của tổ chức công đoàn.

b) Công tác văn hoá

- Tham mưu, đề xuất tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến các thiết chế văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa cho CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng các mô hình và hình thức hoạt động văn hoá, thể thao của CNVCLĐ, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá, triển lãm có quy mô khu vực và toàn quốc phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, văn hoá của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Tham mưu triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, kế hoạch của Tổng Liên đoàn về thực hiện nếp sống văn minh, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ.

- Hướng dẫn, theo dõi, đề xuất công tác thi đua khen thưởng chuyên đề văn hoá, thể thao.

- Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của cung văn hoá, nhà văn hoá lao động, trung tâm văn hóa thể thao công nhân; Tham gia xây dựng nội dung, tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc đơn vị sự nghiệp văn hóa thể thao của tổ chức Công đoàn.

- Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật để nâng cao năng suất lao động, bảo đảm thu nhập và cuộc sống ổn định.

c) Công tác bảo tồn, bảo tàng

- Nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, quản lý, bảo quản, trưng bày, giới thiệu các sưu tập có giá trị tiêu biểu, chuyên ngành về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

- Nghiên cứu khoa học về tư liệu, hiện vật là các di sản lịch sử văn hóa; phục vụ nhu cầu giáo dục, tham quan và thụ hưởng văn hóa của CNVCLĐ và nhân dân trong nước và nước ngoài.

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bảo tàng Công nhân và Công đoàn.

d) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Thực hiện công tác thẩm định các đề án, kế hoạch của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương trước khi trình Đoàn Chủ tịch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn về lĩnh vực công tác tuyên giáo.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Tuyên giáo có trưởng ban và 02 phó trưởng ban.

Trưởng ban: Vũ Thị Giáng Hương 

ĐT CQ: 

DĐ: 0913005080

Phó ban: Vũ Mạnh Tiêm

ĐT CQ: 39423105

DĐ: 0983380862

Phó ban: Nguyễn Mạnh Kiên DĐ: 0912838574

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: