Cơ quan TLĐ
GIỚI THIỆU CƠ QUAN TỔNG LIÊN ĐOÀN 6/8/2016 3:52:36 AM

Cán bộ bầu cử; cán bộ bổ nhiệm; chuyên viên; cán sự; công nhân, nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định của Tổng Liên đoàn. Các ban được nhận cán bộ, chuyên viên để thay thế người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác.

BAN NỮ CÔNG
6/8/2016 3:57:16 AM
BAN ĐỐI NGOẠI
6/8/2016 3:56:43 AM
BAN TÀI CHÍNH 6/8/2016 3:56:09 AM

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

BAN TUYÊN GIÁO 6/8/2016 3:54:53 AM

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

BAN KINH TẾ CHÍNH SÁCH VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6/8/2016 3:55:28 AM

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ tham gia, đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách phát triển KTXH, các chế độ, chính sách tiền lương, chính sách giá, thuế, đất đai, tài nguyên, phát triển bền vững, chính sách về đổi mới sắp xếp lại DN nhà nước. Tham gia kiểm ta, giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về KTXH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

BAN TỔ CHỨC 6/8/2016 3:53:48 AM

Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG 6/6/2017 9:30:54 AM

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ tham gia, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cac cơ quan chức năng những nội dung về chính sách, pháp luật nói chung; pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và giúp ĐCT TLĐ thực hiện chức năng pháp chế văn bản của tổ chức CĐ; nghiên cứu, tham mưu giúp ĐCT ban hành các văn bản về vai trò của CĐ trong quan hệ lao động, bảo hộ lao động, tư vấn pháp luật...

Xem theo ngày
  • 1
Lượt truy cập: