Cơ quan TLĐ
GIỚI THIỆU CƠ QUAN TỔNG LIÊN ĐOÀN 6/8/2016 3:52:36 AM

Cán bộ bầu cử; cán bộ bổ nhiệm; chuyên viên; cán sự; công nhân, nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định của Tổng Liên đoàn. Các ban được nhận cán bộ, chuyên viên để thay thế người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác.

BAN NỮ CÔNG
6/8/2016 3:57:16 AM
BAN ĐỐI NGOẠI
6/8/2016 3:56:43 AM
BAN TÀI CHÍNH 6/8/2016 3:56:09 AM

Tham mưu giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn; tổ chức quản lý tài chính, tài sản, hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kinh tế của Công đoàn và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật.

VĂN PHÒNG 3/19/2021 9:38:31 AM

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách, kế hoạch hoạt động công đoàn; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động cơ quan Tổng Liên đoàn; theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của toàn hệ thống và Cơ quan Tổng Liên đoàn; là đầu mối giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch xử lý công việc hàng ngày.

BAN TUYÊN GIÁO 6/8/2016 3:54:53 AM

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; công tác báo chí, xuất bản; xây dựng giai cấp công nhân, lịch sử Công đoàn; xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của công đoàn.

BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT 6/8/2016 3:55:28 AM

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung là chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; về công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với CNVCLĐ; công đoàn giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong tổ chức công đoàn.

BAN TỔ CHỨC 3/24/2022 7:52:36 PM

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác tổ chức cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn, bảo vệ chính trị nội bộ trong tổ chức Công đoàn; phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG 6/6/2017 9:30:54 AM

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; chăm lo lợi ích và thực hiện phúc lợi đoàn viên; công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Xem theo ngày
  • 1
Lượt truy cập: