Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 09:02 25/03/2022 (GMT+7)
BAN TÀI CHÍNH

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn; tổ chức quản lý tài chính, tài sản, hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kinh tế của Công đoàn và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý tài sản và xây dựng cơ bản

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quản lý tài sản các cấp công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn và phân bổ vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm cho các dự án của công đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn từ nguồn tài chính đầu tư phát triển của tổ chức công đoàn.

- Tham mưu thực hiện mối quan hệ với các bộ ngành, địa phương, đơn vị có liên quan về công tác xây dựng cơ bản của công đoàn.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, quản lý tài sản trong các cơ quan công đoàn và các cấp công đoàn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc tổ chức công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thẩm định dự án; thỏa thuận cấp đất, cấp quy hoạch, giám sát đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với kho bạc nhà nước địa phương đôn đốc, kiểm tra thanh toán, quyết toán và tiến độ giải ngân vốn hằng năm. Báo cáo công tác giám sát đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính với từng dự án.

- Phối hợp với kiểm toán Nhà nước kiểm tra quy trình thực hiện dự án về tuân thủ pháp lý, thiết kế kỹ thuật, dự toán của nhà nước định kỳ 2 năm một lần.

b) Công tác quản lý tài chính

- Nghiên cứu chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước; tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn về chế độ thu, chi quản lý tài chính công đoàn; tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

- Tham mưu thực hiện thu kinh phí công đoàn, đôn đốc thu kinh phí công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quản lý tài chính của các cấp Công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước, của công đoàn về quản lý tài chính công đoàn.

- Thống kê, tổng hợp báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn, ngân sách Nhà nước cấp; lập báo cáo tổng hợp dự toán, quyết toán đơn vị Tổng dự toán Tổng Liên đoàn.

- Kế toán (tổng hợp và chi tiết) đơn vị Tổng dự toán Tổng Liên đoàn.

c) Công tác quản lý kinh tế

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về quản lý các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoạt động kinh tế công đoàn.

- Nghiên cứu, phối hợp đề xuất sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công đoàn. Tham mưu thực hiện mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ về hoạt động kinh tế công đoàn.

- Tham mưu các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế công đoàn xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm, thẩm định, tham mưu phê duyệt kế hoạch. Tập hợp kế hoạch ngân sách Nhà nước đơn vị Tổng dự toán của các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế nộp và bảo vệ dự toán với các cơ quan Nhà nước.

- Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư, hoạt động kinh tế của công đoàn. Chủ trì tham mưu đề xuất về thành lập, chuyển đổi, sắp xếp, giải thể, sáp nhập, phá sản các doanh nghiệp công đoàn.

- Tham mưu theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế công đoàn.

- Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư, hoạt động kinh tế của công đoàn. Chủ trì tham mưu đề xuất về thành lập, chuyển đổi, sắp xếp, giải thể, sáp nhập, phá sản các doanh nghiệp công đoàn.

- Đôn đốc báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế công đoàn, thẩm định, tham mưu phê duyệt quyết toán; tập hợp quyết toán ngân sách Nhà nước của các đơn vị.

- Đôn đốc các đơn vị lập báo cáo tài chính doanh nghiệp, tham gia thẩm định các dự án đầu tư từ tài chính công đoàn cho hoạt động kinh tế.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản và hoạt động kinh tế trong các đơn vị kế toán công đoàn.

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chủ quản đầu tư đối với các dự án xây dựng cơ bản sử dụng nguồn ngân sách công đoàn.

d) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính cho các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo quản lý

Ban Tài chính có trưởng ban và 03 phó trưởng ban.

Trưởng ban: Nguyễn Minh Dũng

ĐT CQ: 39424362

DĐ:

Phó ban: Nguyễn Minh Dũng

Phó ban: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó ban: Lê Thanh Tùng

DĐ: 0942366888

DĐ: 0915078800

DĐ: 0912224622

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: