Cơ quan TLĐ
Cập nhật lúc 05:01 10/02/2023 (GMT+7)
VĂN PHÒNG UỶ BAN KIỂM TRA

1. Chức năng

Giúp Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác kiểm tra, giám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Tham mưu xây dựng các văn bản của Uỷ ban Kiểm tra và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn tổ chức, thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Công đoàn.

- Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra giám sát đối với cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

- Tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của uỷ ban kiểm tra công đoàn trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

- Theo dõi tình hình về tổ chức và cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn về công tác kiểm tra, giám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b) Công tác kiểm tra giám sát tài chính

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản của uỷ ban kiểm tra và các quy định về công tác tài chính công đoàn.

- Đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn.

- Đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản của Uỷ ban Kiểm tra và các quy định về công tác tài chính công đoàn.

- Tham gia xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của ủy ban kiểm tra công đoàn trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về lĩnh vực kiểm tra tài chính, tài sản;

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

-  Kiểm tra hoạt động kinh tế, sự nghiệp công đoàn.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế, sự nghiệp công đoàn.

- Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức, thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản đối với cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn về công tác kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản của ủy ban kiểm tra và các quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành xử lý kỷ luật của Tổng Liên đoàn.

- Đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật công đoàn.

- Tham mưu, thi hành xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Tham gia xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của ủy ban kiểm tra công đoàn trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về lĩnh vực công đoàn giải quyết, tham gia giải quyết, khiếu nại, tổ cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Tổ chức, thực hiện việc tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, nhận đơn khiếu nại, tố cáo, nghiên cứu giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Điều lệ, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành xử lý kỷ luật của công đoàn.

d) Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho UBKT các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn phân công.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra có chủ nhiệm và 03 phó chủ nhiệm.

Chủ nhiệm: Tạ Văn Đồng

ĐT CQ:

DĐ: 0903444811

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng

ĐT CQ: 39421606

DĐ: 0904227259

 

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: