Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:37 02/04/2020 (GMT+7)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 3.9.2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải thực sự hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Trong đó, kế hoạch yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động sẽ được tăng cường. Ảnh: T.E.A

Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động sẽ được tăng cường. Ảnh: T.E.A

Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ chủ yếu đối với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan. 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động (LĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ LĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ); thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tốt tranh chấp LĐ và đình công.

Trong đó, ở nhóm nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ LĐ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chế độ tiền lương đối với người lao động (NLĐ) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh nghiệp (DN) và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16.8.2019 của Chính phủ, bảo đảm chính sách tiền lương trong DN phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các bên xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Chỉ đạo Thanh tra ngành LĐTBXH phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ cùng cấp, các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm thúc đẩy việc tuân thủ các quy định của pháp luật LĐ trong DN. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ hợp pháp và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ LĐ.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở, nhất là việc phát triển nhà ở CNLĐ khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở xã hội…

Tổng LĐLĐVN đẩy mạnh phát triển đoàn viên, CĐCS

Đối với nhóm nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, NLĐ, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Chú trọng phát huy vai trò, thế mạnh của các cơ quan báo chí và ứng dụng Internet trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên tại DN, thu hút NLĐ và tổ chức của NLĐ tại DN tham gia vào hệ thống Tổng LĐLĐVN. Đổi mới phương thức và thúc đẩy việc tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, NLĐ, thu hút NLĐ và tổ chức của NLĐ tại DN tham gia vào hệ thống Tổng LĐLĐVN. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong đó ưu tiên những nơi có đông NLĐ, quan hệ LĐ tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS trong DN. Tập trung cho cơ sở, đầu tư nguồn lực cho CĐ DN khu vực ngoài nhà nước, DN có đông công nhân để làm tốt chức năng quan hệ LĐ. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để các tổ chức này thực sự làm chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho CĐCS trong quan hệ LĐ. Ưu tiên đầu tư cho công tác tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NLĐ, công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Thực hiện có hiệu quả biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ CĐ, tổ chức CĐCS trong DN theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính nguồn kinh phí CĐ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Tại nhóm nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ LĐ, Tổng liên đoàn có nhiệm vụ nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi Luật CĐ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế, phát huy tốt vai trò của tổ chức CĐ trong việc đại diện, bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của NLĐ trong quan hệ LĐ.

Với các nhóm nhiệm vụ khác, Tổng Liên đoàn được phân công nhiệm vụ hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quan hệ LĐ DN; xây dựng các nội dung, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông hiện đại để nâng cao nhận thức cho NLĐ, người sử dụng LĐ trong việc thành lập, tham gia, hoạt động trong các tổ chức đại diện của mình bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định. Chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, triển khai xây dựng các thiết chế CĐ và thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống của NLĐ, nhất là đối với những NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra về LĐ, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo các cấp CĐ, nhất là CĐCS trong DN, nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để tổ chức CĐCS tập trung vào đối thoại, thương lượng về các nội dung tiền lương, tiền thưởng và các điều kiện LĐ khác. Thúc đẩy, mở rộng các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT cấp ngành và nhóm DN để góp phần từng bước xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN...

https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-cap-tren-truc-tiep-co-so-phai-thuc-su-ho-tro-cho-cong-doan-co-so-794781.ldo

LINH NGUYÊN (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: