Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 09:10 10/02/2023 (GMT+7)
Tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chú trọng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chú trọng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH ...

Nhận thức đầy đủ phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Triển khai quy hoạch xây dựng mỗi dự án Thiết chế công đoàn đều phải phối hợp với Công an PCCC tại địa phương có Thiết chế Công đoàn để tổ chức triển khai xây dựng phương án, phê duyệt, nghiệm thu phương án PCCC.

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động  tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, trụ sở làm việc của các cấp công đoàn, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, phối hợp với Công an, Quân đội và các lực lượng khác thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại trụ sở làm việc của các cấp công đoàn. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ mới vào công tác An toàn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học về PCCC của mới, hiện đại vào công tác PCCC ở đơn vị mình, trong đó có hệ thống báo cháy, chữa cháy sử dụng công nghệ mới. 

Các cơ quan báo chí công đoàn ưu tiên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trên các phương tiện truyền thông công đoàn, phản ánh những mô hình hiệu quả trong công tác PCCC đồng thời công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC.

Q.H

In
Về đầu
Lượt truy cập: